Japanese Terminology

 

Japanese terminology is used during class and is soon picked up with a little help.

Some words you will hear:

Japanese                                              Pronunciation                                         Meaning

Shomen ni rei                                        show men nee ray                                Bow to front

Otagai ni rei                                           otta gay nee ray                                     Bow to partner

Hai                                                           hi                                                              Yes

Hajime                                                     ha jim may                                             Begin

Yame                                                       ya may                                                    Stop

Yoi                                                           yoy                                                          Ready

Mokusu                                                   mock soak                                              Eyes closed

Mokusu notai                                         mock so nol tay                                     Eyes open

Seiza                                                       say za                                                     Kneel down

Mawatte                                                  ma wa tay                                              Turn around

Shomen uke                                          show men oo key                                  Middle point block

Hiji Uke                                                    hee jee oo key                                       Upper block

Shomen no tsuki                                    show men ski                                         Middle point punch

Jodan no tsuki                                       jo dan ski                                               Upper punch

Gyaku zuki                                             ga yak oo zook ee                                Reverse punch

Uraken                                                    yu rak ken                                              Snap punch

Kin Geri                                                   kin ger ree                                              Groin kick

Mae Geri                                                may ger ree                                           Front kick

Mawashi geri                                         ma wash shi ger ree                             Round house kick

Kata                                                         car tar                                                      Patterns

Kumite                                                     coo mit tay                                             Sparring

Sanchin dachi                                        sun shin dutch                                       Hour glass stance

Shiko Dachi                                           she ko dutch                                          Sumo Stance

Zenkutsu Dachi                                     zen koot soo dutch                               Forward stance

Counting :  1 –10     Ichi, nee, san, shi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju